چون ز نسيم ميشود زلف بنفشه پر شکن    وه که دلم چه ياد از ان عهد شکن نميکند

/ 1 نظر / 12 بازدید
kitkat

اينطورياس ديگه فکر کردم خبری شده رفتی ولايت يه پيغامی چيزی بابا..