میخوام دیوارا برمبه
 

زندگی شاید همین باشد یک فریب ساده کوچک

ان هم از دست عزیزی که تو دنیا را جز برای او

وجز با او نمیخواهی

من گمانم زندگی باید همین باشد!

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/٢ - madonna