میخوام دیوارا برمبه
 

چون ز نسيم ميشود زلف بنفشه پر شکن    وه که دلم چه ياد از ان عهد شکن نميکند

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٢/۱٩ - madonna