میخوام دیوارا برمبه
 

تو گرگ و ميش اگه پرسه بزنی گاهی راتو گم ميکنی گاهی هم نه اگه به ديوار مشت بکوبی گاهی انگشتت ميشگونی گاهی هم نه

همه ميدونن گاهی پيش امده که ديوار برمبه گرگ و ميش سفيد بشه و زنجيرا از دسا و پاها بريزه

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱/٢۳ - madonna