میخوام دیوارا برمبه
 

خانه ات سرد است

خورشید را در پاکت می گذارم و برایت میفرستم

ستاره ای در کلمه ای بگذار و برایم بفرست

 اسمانم تاریک است

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/٢٧ - madonna